Có 1 kết quả:

Bā bù · Dí lún

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bob Dylan, American folk singer (1941-)