Có 1 kết quả:

bā jǐ

1/1

bā jǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

morinda root (Morinda officinalis), plant used in Chinese medicine