Có 2 kết quả:

Bā lā guībā lā guī

1/2

Bā lā guī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Paraguay

bā lā guī

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Paraguay