Có 1 kết quả:

Bā lā bā sī

1/1

Bā lā bā sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Barabbas (in the Biblical passion story)