Có 1 kết quả:

bā zhǎng

1/1

bā zhǎng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bàn tay

Từ điển Trung-Anh

(1) palm of the hand
(2) classifier: slap