Có 1 kết quả:

Bā shì shā jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

pasteurization