Có 1 kết quả:

Bā sà

1/1

Bā sà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Barca (nickname for FC Barcelona)
(2) Baza (town in Grenada, Spain)