Có 1 kết quả:

Bā bèi duō

1/1

Bā bèi duō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Barbados, Caribbean island (Tw)