Có 1 kết quả:

bā bì

1/1

bā bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) arrogant
(2) flashy
(3) impressive (Cantonese)