Có 1 kết quả:

bā gāo wàng shàng

1/1

bā gāo wàng shàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to wish for higher status (idiom); to curry favor in the hope of promotion