Có 1 kết quả:

bā lí lǜ

1/1

bā lí lǜ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Paris green
(2) copper(II) acetoarsenite Cu(C2H3O2)2·3Cu(AsO2)2