Có 1 kết quả:

jīn guó xū méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

woman with a manly spirit