Có 1 kết quả:

shì jǐng xiǎo mín

1/1

shì jǐng xiǎo mín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ordinary people
(2) the hoi polloi
(3) commoner