Có 1 kết quả:

shì zhàn lǜ

1/1

shì zhàn lǜ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) market share
(2) abbr. for 市場佔有率|市场占有率