Có 1 kết quả:

shì zhèng shuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) city council rates
(2) municipal taxes