Có 1 kết quả:

shì yíng lǜ

1/1

shì yíng lǜ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

PE ratio