Có 1 kết quả:

shì xiá qū

1/1

shì xiá qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

city district (county-level administrative unit)