Có 1 kết quả:

shì qián

1/1

shì qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese unit of weight equivalent to 5 grams