Có 1 kết quả:

shì qǐng

1/1

shì qǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

unit of area equal to 100 畝|亩[mu3] or 6.67 hectares