Có 1 kết quả:

ㄅㄨˋ
Âm Pinyin: ㄅㄨˋ
Tổng nét: 5
Bộ: jīn 巾 (+2 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: 𠂇
Nét bút: 一ノ丨フ丨
Thương Hiệt: KLB (大中月)
Unicode: U+5E03
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: bố
Âm Nôm: , buá, vố,
Âm Nhật (onyomi): フ (fu)
Âm Nhật (kunyomi): ぬの (nuno)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: bou3

Tự hình 4

Dị thể 4

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

ㄅㄨˋ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. vải vóc
2. bày ra

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Vải, những đồ dệt bằng gai, bằng sợi bông. ◎Như: “miên bố” 棉布 vải bông, “sa bố” 紗布 vải lụa, “bố bạch” 布帛 vải vóc.
2. (Danh) Tiền tệ (ngày xưa). ◎Như: “hóa bố” 貨布, “toàn bố” 全布 đều là thứ tiền ngày xưa.
3. (Danh) Chức quan. ◎Như: Đầu tỉnh có quan “bố chánh” 布政 nghĩa là chức quan thi hành chánh trị.
4. (Danh) Họ “Bố”.
5. (Động) Bày, xếp đặt. ◎Như: “bố trí” 布置 đặt để, sắp xếp, “bố cục” 布局 sắp xếp cho có mạch lạc.
6. (Động) Tuyên cáo. ◎Như: “bố cáo” 布告 nói rõ cho mọi người biết, “tuyên bố” 宣布 bày tỏ cho mọi người biết.
7. (Động) Kể, trần thuật.
8. (Động) Phân tán, ban ra, cho khắp. ◎Như: “bố thí” 布施 cho khắp, cho hết. § Phép tu nhà Phật có sáu phép tu tới “Bồ-tát” 菩薩, phép bố thí đứng đầu, vì phép này trừ được ngay cái bệnh tham vậy. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Phục đổ Ngụy vương, tự đăng vị dĩ lai, đức bố tứ phương, nhân cập vạn vật” 伏睹魏王, 自登位以來, 德布四方, 仁及萬物 (Đệ bát thập hồi) Từ khi Ngụy Vương lên ngôi đến nay, ân đức ban khắp bốn phương, nhân nghĩa ra tới muôn vật.

Từ điển Thiều Chửu

① Vải, những đồ dệt bằng gai bằng sợi bông gọi là bố.
② Tiền tệ, như hoá bố 貨布, toàn bố 泉布 đều là thứ tiền ngày xưa.
③ Bày, bày đặt đồ đạc gọi là bố. Ðem các lẽ nói cho mọi người nghe cũng gọi là bố.
④ Cho, như bố thí 布施 cho khắp, cho hết. Phép tu nhà Phật có sáu phép tu tới Bồ-tát, phép bố thí đứng đầu, vì phép này trừ được ngay cái bệnh tham vậy. Ðầu tỉnh có quan bố chánh 布政 nghĩa là chức quan thi hành chánh trị vậy.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Vải: 棉布 Vải (dệt bằng bông); 麻布 Vải gai; 漆布 Vải sơn, vải nhựa;
② Bố, bá, nói ra: 宣布 Tuyên bố; 開誠布公 Thẳng thắn, lấy thành thực mà đãi người;
③ Bày, dàn, xếp, giăng bủa: 星羅棋布 Trải như sao giăng như cờ, chi chít;
④ Tiền tệ thời xưa;
⑤ [Bù] (Họ) Bố.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vải — Tiền bạc — Bày ra. Sắp ra — Nói rõ ra.

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 布[bu4]
(2) to announce
(3) to spread

Từ điển Trung-Anh

(1) cloth
(2) to declare
(3) to announce
(4) to spread
(5) to make known

Từ ghép 406

Ā bù Dá bǐ 阿布达比Ā bù Dá bǐ 阿布達比Ā bù hā zī 阿布哈兹Ā bù hā zī 阿布哈茲Ā bù jiǎ 阿布賈Ā bù jiǎ 阿布贾Ā bù Shā yē fū 阿布沙耶夫ā bù shū chún 阿布叔醇Ā bù Zā bǐ 阿布扎比Ā bù zhā bǐ shì 阿布扎比市Ā mǐ nà dá bù 阿米納達布Ā mǐ nà dá bù 阿米纳达布Āī bù luó 埃布罗Āī bù luó 埃布羅Āī bù luó Hé 埃布罗河Āī bù luó Hé 埃布羅河Ān dì kǎ jí Bā bù dá 安地卡及巴布达Ān dì kǎ jí Bā bù dá 安地卡及巴布達Ān tí guā hé Bā bù dá 安提瓜和巴布达Ān tí guā hé Bā bù dá 安提瓜和巴布達Àò bù lǐ 奥布里Àò bù lǐ 奧布里Àò ěr bù lài tè 奥尔布赖特Àò ěr bù lài tè 奧爾布賴特Bā bù · Dí lún 巴布狄伦Bā bù · Dí lún 巴布狄倫Bā bù ěr 巴布尔Bā bù ěr 巴布爾Bā bù lā zú 巴布拉族Bā bù yà Niǔ Jī nèi yà 巴布亚纽几内亚Bā bù yà Niǔ Jī nèi yà 巴布亞紐幾內亞bā bù yà xīn jǐ nèi yà 巴布亚新几內亚Bā bù yà Xīn Jǐ nèi yà 巴布亚新几内亚bā bù yà xīn jǐ nèi yà 巴布亞新幾內亞Bā bù yán Qún dǎo 巴布延群岛Bā bù yán Qún dǎo 巴布延群島Bā yīn bù kè cǎo yuán 巴音布克草原bái bù 白布bǎi bù 摆布bǎi bù 擺布bān bù 頒布bān bù 颁布bào bù 瀑布biàn bù 遍布Bó sōng fēn bù 泊松分布bù bó 布帛bù bó shū sù 布帛菽粟bù dài xì 布袋戏bù dài xì 布袋戲bù dào 布道bù dīng 布丁bù ěr qiáo yà 布尔乔亚bù ěr qiáo yà 布爾喬亞bù fáng 布防bù fáng yíng zhàn 布防迎战bù fáng yíng zhàn 布防迎戰bù gān wéi ěr 布干維爾bù gān wéi ěr 布干维尔bù gào 布告bù gào lán 布告栏bù gǔ 布穀bù gǔ 布谷bù gǔ niǎo 布谷鳥bù gǔ niǎo 布谷鸟bù jiàn 布建bù jīn 布巾bù jǐng 布景bù jú 布局bù kòng 布控bù lǎng ní 布朗尼bù lǎng yùn dòng 布朗运动bù lǎng yùn dòng 布朗運動bù léi 布雷bù léi jiàn 布雷舰bù lǐ sī tuō 布里斯托bù liào 布料bù lín 布林bù lǔ sī 布魯斯bù lǔ sī 布鲁斯bù luò fēn 布洛芬bù mǎn 布满bù mǎn 布滿bù mù 布幕bù náng 布囊bù náng qí kǒu 布囊其口bù ní yà bìng dú 布尼亚病毒bù ní yà bìng dú 布尼亞病毒bù pǐ 布匹Bù qióng bù lā 布琼布拉Bù qióng bù lā 布瓊布拉bù sǎ qì 布洒器bù sǎ qì 布灑器bù shī 布施bù shì fēi jì 布氏非鯽bù shì fēi jì 布氏非鲫bù shì gǎn jūn bìng 布氏杆菌病bù shì gǎn jūn bìng 布氏桿菌病bù shì jūn miáo 布氏菌苗bù shǔ 布署Bù sōng bù lā 布松布拉bù wá wa 布娃娃bù wǔ 布伍bù xià 布下bù xiàn 布線bù xiàn 布线bù xié 布鞋bù xū màn rén 布須曼人bù xū màn rén 布须曼人bù yī 布衣bù yī wéi dài 布衣韋帶bù yī wéi dài 布衣韦带bù zhì 布置cā wǎn bù 擦碗布Chá bù chá ěr 察布查尔Chá bù chá ěr 察布查爾Chá bù chá ěr Xī bó Zì zhì xiàn 察布查尔锡伯自治县Chá bù chá ěr Xī bó Zì zhì xiàn 察布查爾錫伯自治縣Chá bù chá ěr xiàn 察布查尔县Chá bù chá ěr xiàn 察布查爾縣cháng tài fēn bù 常态分布cháng tài fēn bù 常態分布chī bù 吃布chú jiù bù xīn 除旧布新chú jiù bù xīn 除舊布新chuán bù 传布chuán bù 傳布cì bù 絘布Dé bù lè sēn 德布勒森Dù bù luó fū ní kè 杜布罗夫尼克Dù bù luó fū ní kè 杜布羅夫尼克duàn bù 緞布duàn bù 缎布dūn bù 墩布È ěr bù lǔ shì 厄尔布鲁士È ěr bù lǔ shì 厄爾布魯士È lè bù lǔ 厄勒布魯È lè bù lǔ 厄勒布鲁fā bù 发布fā bù 發布fā bù huì 发布会fā bù huì 發布會fān bù 帆布fān bù xié 帆布鞋fēn bù 分布fēn bù kòng zhì 分布控制fēn bù shì 分布式fēn bù shì huán jìng 分布式环境fēn bù shì jié gòu 分布式结构fēn bù shì jù jué fú wù 分布式拒绝服务fēn bù shì wǎng luò 分布式网络fēn bù tú 分布图fēn bù tú 分布圖fū bù 敷布Fú bù sī 福布斯fù bù lài tè 富布賴特fù bù lài tè 富布赖特gá bù lún 噶布伦gá bù lún 噶布倫Gē lún bù 哥伦布Gē lún bù 哥倫布gē lún bù jì 哥伦布纪gē lún bù jì 哥倫布紀gé bù 葛布Gé lè nuò bù ěr 格勒諾布爾Gé lè nuò bù ěr 格勒诺布尔gé zi mián bù 格子棉布gōng bù 公布Gōng bù jiāng dá 工布江达Gōng bù jiāng dá 工布江達Gōng bù jiāng dá xiàn 工布江达县Gōng bù jiāng dá xiàn 工布江達縣gōng bù lán 公布栏Gòng bù 貢布Gòng bù 贡布guāng xiān fēn bù shì shù jù jiē kǒu 光纖分布式數據接口guāng xiān fēn bù shì shù jù jiē kǒu 光纤分布式数据接口guāng xiān fēn bù shù jù jiē kǒu 光纤分布数据接口guǒ shī bù 裹尸布guǒ shī bù 裹屍布Hā bù sī bǎo 哈布斯堡Hé bù kè sài ěr Měng gǔ Zì zhì xiàn 和布克賽爾蒙古自治縣Hé bù kè sài ěr Měng gǔ Zì zhì xiàn 和布克赛尔蒙古自治县Hé bù kè sài ěr xiàn 和布克賽爾縣Hé bù kè sài ěr xiàn 和布克赛尔县hū bù 忽布huā bù 花布huà bù 画布huà bù 畫布Huáng guǒ shù Dà Pù bù 黃果樹大瀑布Huáng guǒ shù Dà Pù bù 黄果树大瀑布Huáng guǒ shù Pù bù 黃果樹瀑布Huáng guǒ shù Pù bù 黄果树瀑布huǒ huàn bù 火浣布Huò bù sī 霍布斯Huò ěr bù lǔ kè 霍尔布鲁克Huò ěr bù lǔ kè 霍爾布魯克jī bù zī 基布兹jī bù zī 基布茲jī guān bù jǐng 机关布景jī guān bù jǐng 機關布景Jí bù dì 吉布地Jí bù tí 吉布提jiāo bù 胶布jiāo bù 膠布jié zòu bù lǔ sī 節奏布魯斯jié zòu bù lǔ sī 节奏布鲁斯Jīn bā bù wéi 津巴布韋Jīn bā bù wéi 津巴布韦Kā bù ěr 喀布尔Kā bù ěr 喀布爾kǎ bù qí nuò 卡布其諾kǎ bù qí nuò 卡布其诺kǎ bù qí nuò 卡布奇諾kǎ bù qí nuò 卡布奇诺kǎ bù qí nuò kā fēi 卡布其諾咖啡kǎ bù qí nuò kā fēi 卡布其诺咖啡Kǎ lā bù lǐ yà 卡拉布里亚Kǎ lā bù lǐ yà 卡拉布里亞Kǎ sà bù lán kǎ 卡萨布兰卡Kǎ sà bù lán kǎ 卡薩布蘭卡kāi chéng bù gōng 开诚布公kāi chéng bù gōng 開誠布公Kǎn tǎ bù lǐ yà 坎塔布里亚Kǎn tǎ bù lǐ yà 坎塔布里亞Kǎn tǎ bù lián 坎塔布连Kǎn tǎ bù lián 坎塔布連Kǎn tǎ bù lián hǎi 坎塔布连海Kǎn tǎ bù lián hǎi 坎塔布連海Kǎn tǎ bù lián shān mài 坎塔布连山脉Kǎn tǎ bù lián shān mài 坎塔布連山脈Kē bù duō 科布多Kē tè bù sī 科特布斯Kù bù lǐ kè 库布里克Kù bù lǐ kè 庫布里克kūn bù 昆布lā bái bù tiáo 拉白布条lā bái bù tiáo 拉白布條Lā bù lā duō 拉布拉多Lā hā bù 辣哈布Lái bù ní cí 莱布尼茨Lái bù ní cí 萊布尼茨Lái bù ní zī 莱布尼兹Lái bù ní zī 萊布尼茲lián bù 帘布lián bù 簾布Lín dé bù lā dé 林德布拉德liú bù 流布lǚ bù jǐ 吕布戟lǚ bù jǐ 呂布戟lú bù 卢布lú bù 盧布Lú bù ěr yǎ nà 卢布尔雅那Lú bù ěr yǎ nà 盧布爾雅那luó bù 罗布luó bù 羅布Luó bù bó 罗布泊Luó bù bó 羅布泊Luó bù lín kǎ 罗布林卡Luó bù lín kǎ 羅布林卡luó bù má 罗布麻luó bù má 羅布麻Luò pí tǎ pù bù 洛皮塔瀑布mā bù 抹布má bù 麻布Mǎ bù duō 馬布多Mǎ bù duō 马布多mì bù 密布mián bù 棉布mù bù 幕布Nà jí bù 納吉布Nà jí bù 纳吉布Nèi bù lā sī jiā 內布拉斯加Nèi bù lā sī jiā 内布拉斯加Nèi bù lā sī jiā zhōu 內布拉斯加州Nèi bù lā sī jiā zhōu 内布拉斯加州Ní bù chǔ Tiáo yuē 尼布楚条约Ní bù chǔ Tiáo yuē 尼布楚條約Ní bù jiǎ ní sā 尼布甲尼撒Ní jiā lā Pù bù 尼加拉瀑布Ní yà jiā lā Pù bù 尼亚加拉瀑布Ní yà jiā lā Pù bù 尼亞加拉瀑布niào bù 尿布niú zǎi bù 牛仔布Niǔ fēn lán yǔ lā bù lā duō 紐芬蘭與拉布拉多Niǔ fēn lán yǔ lā bù lā duō 纽芬兰与拉布拉多péng bù 篷布péng gài bù 篷盖布pī bù 坯布pín shù fēn bù 频数分布pò bù 破布pù bù 瀑布qī bù 漆布qì pào bù 气泡布qì pào bù 氣泡布Qiáo bù sī 乔布斯Qiáo bù sī 喬布斯rǎn bù 染布Rén bù 仁布Rén bù xiàn 仁布县Rén bù xiàn 仁布縣róng bù 絨布róng bù 绒布sǎ bù 洒布sǎ bù 灑布Sà ěr bù lǚ kěn 萨尔布吕肯Sà ěr bù lǚ kěn 薩爾布呂肯Sà gé lè bù 萨格勒布Sà gé lè bù 薩格勒布sàn bù 散布shā bù 紗布shā bù 纱布shā bù kǒu zhào 紗布口罩shā bù kǒu zhào 纱布口罩shī bù 尸布shī bù 屍布Shī wǎ bù 施瓦布shí tou , jiǎn zi , bù 石头、剪子、布shí tou , jiǎn zi , bù 石頭、剪子、布Shǐ dì fū · Qiáo bù sī 史蒂夫乔布斯Shǐ dì fū · Qiáo bù sī 史蒂夫喬布斯Sī léi bù léi ní chá 斯雷布雷尼察Sōng zàn Gàn bù 松贊干布Sōng zàn Gàn bù 松赞干布Sōng zàn Gàn bù líng 松贊干布陵Sōng zàn Gàn bù líng 松赞干布陵suì bù tiáo 碎布条suì bù tiáo 碎布條tái bù 台布tái bù 檯布Tí bù lú sī 提布卢斯Tí bù lú sī 提布盧斯Tíng bù 廷布Tōng bù tú 通布图tǔ bù 土布tuī chén bù xīn 推陈布新Tūn mǐ Sāng bù zhá 吞米桑布札tuō bù 拖布Wéi duō lì yà pù bù 維多利亞瀑布Wéi duō lì yà pù bù 维多利亚瀑布Wēn bù dùn 温布顿Wēn bù dùn 溫布頓Wēn bù ěr dēng 温布尔登Wēn bù ěr dēng 溫布爾登Wēn bù ěr dēng wǎng qiú gōng kāi sài 温布尔登网球公开赛Wēn bù ěr dēng wǎng qiú gōng kāi sài 溫布爾登網球公開賽Wēn bù ěr dùn 温布尔顿Wēn bù ěr dùn 溫布爾頓Wū lán chá bù 乌兰察布Wū lán chá bù 烏蘭察布Wū lán chá bù shì 乌兰察布市Wū lán chá bù shì 烏蘭察布市xiá bù 遐布xiǎo pù bù 小瀑布Xīn bù 辛布Xīn Hǎn bù shí ěr 新罕布什尔Xīn Hǎn bù shí ěr 新罕布什爾Xīn Hǎn bù shí ěr zhōu 新罕布什尔州Xīn Hǎn bù shí ěr zhōu 新罕布什爾州xīn wén fā bù huì 新聞發布會xīn wén fā bù huì 新闻发布会xīng luó qí bù 星罗棋布xīng luó qí bù 星羅棋布xuān bù 宣布xuān bù pò chǎn 宣布破产xuān bù pò chǎn 宣布破產Yǎ lǔ zàng bù Dà xiá gǔ 雅魯藏布大峽谷Yǎ lǔ zàng bù Dà xiá gǔ 雅鲁藏布大峡谷Yǎ lǔ Zàng bù jiāng 雅魯藏布江Yǎ lǔ Zàng bù jiāng 雅鲁藏布江Yà lì shān dà · Dù bù qiē kè 亚历山大杜布切克Yà lì shān dà · Dù bù qiē kè 亞歷山大杜布切克yà má bù 亚麻布yà má bù 亞麻布yáng bù 洋布Yī sī tǎn bù ěr 伊斯坦布尔Yī sī tǎn bù ěr 伊斯坦布爾Yīn sī bù lǔ kè 因斯布魯克Yīn sī bù lǔ kè 因斯布鲁克yóu bù 油布yǔ bù 雨布Zé bù lǚ hè 泽布吕赫Zé bù lǚ hè 澤布呂赫Zhá gé lā bù 札格拉布Zhá gé ruì bù 札格瑞布Zhān jiāng bù ěr 詹江布尔Zhān jiāng bù ěr 詹江布爾zhǎn bù 展布zhē xiū bù 遮羞布zhèng tài fēn bù 正态分布zhèng tài fēn bù 正態分布zhī bù 織布zhī bù 织布zhī bù jī 織布機zhī bù jī 织布机Zhí bù luó tuó 直布罗陀Zhí bù luó tuó 直布羅陀Zhí bù luó tuó Hǎi xiá 直布罗陀海峡Zhí bù luó tuó Hǎi xiá 直布羅陀海峽zhǐ niào bù 紙尿布zhǐ niào bù 纸尿布Zhōng É Ní bù chǔ Tiáo yuē 中俄尼布楚条约Zhōng É Ní bù chǔ Tiáo yuē 中俄尼布楚條約zhú bù 竹布zhuō bù 桌布zōng hé bù xiàn 綜合布線zōng hé bù xiàn 综合布线