Có 1 kết quả:

bù jú

1/1

bù jú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) arrangement
(2) composition
(3) layout
(4) opening (chess jargon)