Có 1 kết quả:

bù bó

1/1

bù bó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cloth and silk
(2) cotton and silk textiles

Một số bài thơ có sử dụng