Có 1 kết quả:

bù kòng

1/1

bù kòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to deploy surveillance
(2) to put under surveillance