Có 1 kết quả:

bù liào

1/1

bù liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cloth
(2) material