Có 1 kết quả:

bù shī

1/1

bù shī

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bố thí

Từ điển Trung-Anh

Dana (Buddhist practice of giving)

Một số bài thơ có sử dụng