Có 1 kết quả:

bù shì gǎn jūn bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

brucellosis (undulant fever or Mediterranean fever)