Có 1 kết quả:

Bù lái shì liù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Blyth's pipit (Anthus godlewskii)