Có 1 kết quả:

Bù lǐ tǎn ní

1/1

Bù lǐ tǎn ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Brittany (France)
(2) Bretagne