Có 1 kết quả:

bù fáng

1/1

bù fáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to lay out a defense

Một số bài thơ có sử dụng