Có 1 kết quả:

bù fáng yíng zhàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to prepare to meet the enemy head-on