Có 1 kết quả:

Bù lōng bó gé

1/1

Bù lōng bó gé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Blumberg or Bloomberg (name)