Có 1 kết quả:

fān chuán

1/1

fān chuán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thuyền buồm

Từ điển Trung-Anh

sailboat

Một số bài thơ có sử dụng