Có 1 kết quả:

shī cóng

1/1

shī cóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to study under (a teacher)