Có 1 kết quả:

xī qí gǔ guài

1/1

xī qí gǔ guài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) crazy
(2) bizarre
(3) weird
(4) fantastic
(5) strange