Có 1 kết quả:

xī wàng luò kōng

1/1

xī wàng luò kōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hopes are dashed