Có 1 kết quả:

pà sī kǎ sān jiǎo xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pascal's Triangle (math.)