Có 1 kết quả:

pà ěr wǎ dì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Parvati (the consort of Shiva)