Có 1 kết quả:

pà wǎ dì

1/1

pà wǎ dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Parvati (the consort of Shiva)