Có 1 kết quả:

tiě zi

1/1

tiě zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) card
(2) invitation
(3) message
(4) (forum) post