Có 1 kết quả:

Tiě sā luó ní jiā qián shū

1/1

Từ điển Trung-Anh

First epistle of St Paul to the Thessalonians