Có 1 kết quả:

Tiě sā luó ní jiā hòu shū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Second epistle of St Paul to the Thessalonians