Có 1 kết quả:

tiē fú

1/1

tiē fú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) docile
(2) obedient