Có 1 kết quả:

Tiē mù ér

1/1

Tiē mù ér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Timur or Tamerlane (1336-1405), Mongol emperor and conqueror