Có 1 kết quả:

dì hòu

1/1

dì hòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) empress
(2) imperial consort