Có 1 kết quả:

dì wáng qǐ é

1/1

Từ điển Trung-Anh

emperor penguin