Có 1 kết quả:

dì wáng pǔ

1/1

dì wáng pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) list of emperors and kings
(2) dynastic genealogy