Có 1 kết quả:

dài zi

1/1

dài zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) belt
(2) band
(3) ribbon
(4) strap
(5) girdle
(6) (coll.) audio or video tape