Có 1 kết quả:

dài yú

1/1

dài yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ribbonfish
(2) hairtail
(3) beltfish
(4) cutlassfish (family Trichiuridae)