Có 1 kết quả:

shī yí cháng jì yǐ zhì yí ㄕ ㄧˊ ㄔㄤˊ ㄐㄧˋ ㄧˇ ㄓˋ ㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

"learn from the foreigners in order to gain command of them", idea advocated by Wei Yuan 魏源[Wei4 Yuan2]