Có 1 kết quả:

shī mèi

1/1

shī mèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) junior female student or apprentice
(2) daughter (younger than oneself) of one's teacher